Archive for Sci-fi

Maria Children
Maria ChildrenMaria Children
10

เรื่องราวของเหล่าเด็กสาวที่ถูกเรียกว่า “เมอร์ซี” ผู้ซึ่งเป็นอาวุธสุดท้ายไว้ต่อกรกับสัตว์ประหลาดนามว่า”รีเจี้ยน”นี่คือเรื่องราวที่น่าเศร้าใจของเหล่าเด็กสาว